1.stupeň

ČESKÝ JAZYK

Prostor pro učení:

Důležité je mít pro učení vymezený určitý čas a místo. Dětem po návratu ze školy dopřejte chvilku na relaxaci. Samotné pracovní místo by mělo být dobře osvětleno.

Domácí úkoly  je potřeba zpracovávat v klidu, včas, bez stresu. Děti by měly být vedeny k samostatnosti (zapamatovat si, že mají úkol).

Ústní domácí úkoly (naučit se básničku) – vhodnou pomocí je společné učení s dětmi (dopomoci například tím,  že dětem verše předříkáváme).

Český jazyk je náročný předmět, proto je nutné věnovat se učení pravidelně (stačí 15 minut denně). Nejde pouze o práci s učebnicí, případně využití různých doplňovacích a jiných cvičení na webových stránkách. Velkým přínosem jsou společné chvíle strávené četbou (zařazování čtení nahlas)a následné povídání o přečteném textu. Významným momentem pro rozvoj slovní zásoby jsou rozhovory. (S dětmi si povídejte o tom, co během dne prožily, na co se těší, čeho se obávají, vymýšlejte příběhy…).

Zajímavé stránky k procvičování ČJ:

-          http://www.mojecestina.cz/

-          http://www.ucirna.cz/

-          http://www.umimecesky.cz/

-          http://skolakov.eu/

-          http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

-          http://trida-u-mufa.webnode.cz/

-          www.drillandskill.com

-          www.proskoly.cz

-          www.pancelcino.cz

1. ročník

-          číst každý den (čtecí listy, vlastní kniha)

-          každodenní příprava do školy (krátký domácí úkol na procvičení probraného učiva+             čtení + práce se skládací abecedou)

-          zhruba od pololetí procvičování učiva na trenažerech

2. ročník

-          předání adres internetových stránek využívaných při školní práci

-          pravidelná informovanost rodičů prostřednictvím třídního webu o plánovaných                     úkolech na týden

-          zadávání domácích úkolů pouze žákům vyžadující docvičení učiva se vzorem řešení;             trenažéry dle domluvy s učitelem

           3. ročník

Stěžejním tématem ČJ ve 3. ročníku jsou vyjmenovaná slova. Kromě plnění domácích úkolů, procvičování v pracovních sešitech nebo formou on-line cvičení, můžete látku opakovat i při běžných činnostech. (Například cestou ze školy můžete s dětmi vyjmenovaná slova opakovat, vymýšlet věty, hledat slova na plakátech, apod. Doma potom lze využít časopisy, knihy (v nich vyjmenovaná slova vyhledávat, podtrhávat…).

-          využívat kartičky I/Y a Í/Ý – říkat dětem slova, oni ukazují správnou kartičku                    (vhodné k procvičování měkkých a tvrdých souhlásek i psaní i/y ve vyjmenovaných            slovech)

-          kartičky s vynechaným písmenkem – na druhé straně doplněné pro kontrolu (děti               mohou ihned kontrolovat správnost, procvičovat mohou i samostatně)

-          výroba přehledů a tabulek s probíranými jevy

-          využití cvičení na webových stránkách

4. ročník

-          pravidelné procvičování učiva

-          doplňovací cvičení

-          procvičování na internetu (rodiče mají napsané stránky)

-          plnění domácích úkolů

-          četba textů a knihy

5. ročník

-          bez ohledu na to, zda je aktuálně zadán DÚ, podívat se na to, co se daný den ve                     škole  probíralo (prolistovat pracovní a školní sešit, učebnici, popovídat si o škole, …)

-          naprostá většina plní úkoly ráda, pokud je při tom budete podporovat

-          pomozte svým dětem k rozšiřování jejich slovní zásoby

  • popovídejte se s nimi
  • čtěte si
  • hrajte hry na rozvoj slovní zásoby (slovní fotbal; město, jméno, zvíře, …; scrabble, …)

-          využívejte internetových stránek

MATEMATIKA

Domácí úkol má pomoci dětem, aby se orientovaly ve svém pokroku. Veďte je k samostatnosti. Hlavním cílem je opakování a procvičování, tedy prohlubování osvojovaného učiva, zapojení paměti, trénování početních operací, atd. Důležitá je pravidelná příprava – každý den 15 min.

 Domácí úkol vypracováváme hned v den, kdy byl zadán, dokud si děti pamatují učivo.

Začněte s tím, co jim jde snadno a co je baví.

Děláme pravidelné přestávky k odpočinku.

 Hledejte matematiku  všude kolem vás  – NEPLÁNUJTE, VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST– v obchodě, na cestách, pozorujte okolí, hledejte čísla… PODLE NÁLADY A MOŽNOSTÍ VAŠEHO DÍTĚTE.

2. ročník

-          předání adres internetových stránek využívaných při školní práci

-          pravidelná informovanost rodičů prostřednictvím třídního webu o plánovaných                    úkolech na týden

-          zadávání domácích úkolů pouze žákům vyžadující docvičení učiva se vzorem řešení

3. ročník

-          k procvičování sčítání a odčítání do 100 i 1000 používejte hry

–        http://skolakov.eu

-          také násobilka

–        http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

-          hravou formou pomocí kartiček, např. pexesa nebo domina, které si můžete vyrobit              i sami doma a vzít i na cesty. Návod najdete na:

–        http://matematika.hrou.cz/c/3.trida

Internetových stránek je celá řada, ale nejdůležitější pro vás a vaše dítě je, abyste se s ním posadili a společně si je prošli a vybrali tu, která vyhovuje potřebám právě  vašeho dítěte a navíc se v nich zorientovat někdy vyžaduje delší čas a spolupráci.

 4. ročník

-          procvičování probraného učiva

-          plnění domácích úkolů

-          procvičování na internetu

-          doplnění učiva během nemoci

5. ročník

-          využívat internetových výukových stránek

-          zadávat zajímavé úlohy ze života, které probouzí zvídavost

-          je vhodné, aby se rodiče pravidelně informovali o postupu školní výuky (ze sešitů,                 rozhovorem s dítětem nebo učitelem)

ANGLICKÝ JAZYK

Dětem z téměř každé hodiny angličtiny vyplývá nějaký úkol, který může mít různou podobu: zopakovat novou slovní zásobu, přečíst si text, písemný úkol týkající se procvičení gramatiky, vyhledání informace…

Nejdůležitější pro pokrok v jazyce je pravidelnost – každý den 15 minut !!!!!

Domácí úkol má pomoci dětem, aby se orientovaly ve svém pokroku. Veďte je k samostatnosti.

Motivujte své děti, řekněte jim o důležitosti znalosti cizího jazyka pro život.

 Hledejte angličtinu všude kolem vás  – NEPLÁNUJTE, VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST– v obchodě, při poslechu rádia, sledováním filmů, i návody na výrobcích najdete v angličtině – PODLE NÁLADY A MOŽNOSTÍ VAŠEHO DÍTĚTE.

K procvičování slovní zásoby můžete využít následující tipy:

- klasické zakrývání české či anglické podoby slova

- přepisování slovíček na lístečky – kartičkový systém – z jedné strany anglicky, z druhé česky. Děti mají okamžitou kontrolu správnosti po otočení a mohou třídit slovíčka na „umím a potřebuji znovu zopakovat“

- barevné podtrhávání či označování textu – neznámá slova vs. známá

- některým dětem vyhovuje zvuková podoba slova, mohou si slovíčka sami namluvit do     nahrávacího zařízení, například v telefonu

- nová slova si spojovat do sousloví s jiným, již známým slovem

- nová slova si dávat do skupin podle nějakého významu (např. podle slovních druhů)

- vytvořit si obrázkový slovník

- požádat o přezkoušení někoho z rodiny nebo spolužáka

Internet poskytuje mnoho možností, jak slovní zásobu procvičit:

na stránkách www.drillandskill.com vkládají učitelé naší školy tzv. trenažery- úkoly       k procvičování- (vaše dítě obdrželo přístupové heslo)

výborná stránka, kde najdete i vysvětlení gramatických jevů srozumitelným způsobem je www.helpforenglish.cz  , najdete zde také poslechy, doplňovací cvičení, procvičování tematických celků slovní zásoby atd.

na stránkách http://www.englisch-hilfen.de/en/ najdete také hry – jako pexeso, hangman, křížovky, puzzle, skládačky a jiné – procvičení slovíček formou hry

www.cs.duolingo.com  je webová stránka a také aplikace do telefonu, kde můžete procvičovat gramatiku, překlad vět od nejjednodušších po složitější podle úrovně vašeho dítěte.

Internetových stránek je celá řada, ale nejdůležitější pro vás a Vaše dítě je, abyste se s ním posadili a společně si je prošli a vybrali tu, která vyhovuje potřebám právě  Vašeho dítěte a navíc se v nich zorientovat někdy vyžaduje delší čas a spolupráci – spojte Vaši zkušenost se znalostí  angličtiny Vašeho dítěte.

Věříme, že se vám podaří probudit ve Vašem dítěti zájem o jazyk a my, vyučující anglického jazyka,  budeme v tomto úsilí podporovat zase Vás.

Veškeré Vaše náměty, připomínky, dotazy jsou vítány. Kdykoliv se obraťte  na kteréhokoliv učitele anglického jazyka, velmi rádi s Vámi budeme spolupracovat. Věříme, že máme stejný cíl a tím je  podpora Vašeho dítěte v jeho růstu.

A neposlední řadě  jste srdečně zváni do hodin anglického jazyka, po domluvě se můžete přijít kdykoliv podívat a zjistit, jak hodiny probíhají, co a jakou formou se děti učí apod.

NAUKOVÉ PŘEDMĚTY

Věříme, že se vám podaří probudit ve vašem dítěti zájem o vzdělávání a poznávání okolního světa a my, vyučující,  budeme v tomto úsilí podporovat zase vás.

Veškeré vaše náměty, připomínky, dotazy jsou vítány. Kdykoliv se obraťte na kteréhokoliv učitele, velmi rádi s vámi budeme spolupracovat. Věříme, že máme stejný cíl a tím je  podpora vašeho dítěte v jeho růstu.

A neposlední řadě jste srdečně zváni do hodin ČAJS, po domluvě se můžete přijít kdykoliv podívat a zjistit, jak hodiny probíhají, co a jakou formou se děti učí apod.

3. ročník

Dětem z každé hodiny ČAJS vyplývá nějaký úkol, který může mít různou podobu:

zopakovat učivo, přečíst si text, písemný úkol týkající se procvičení učiva, vyhledání informace, hledání souvislostí…

K procvičování vědomostí můžete využít následující tipy:

-          především osobní zkušenost – zajít na poštu, vzít dítě s sebou na nákup, na úřad, při             dopravní situaci, běžné životní situace probrat,

-          pracovní sešity a učebnice plně využívat

-          požádat o přezkoušení někoho z rodiny nebo spolužáka

-          internetových stránek je celá řada, ale nejdůležitější pro vás a vaše dítě je, abyste se s ním posadili a společně si je prošli a vybrali tu, která vyhovuje potřebám právě vašeho dítěte a navíc se v nich zorientovat někdy vyžaduje delší čas a spolupráci – spojte vaše životní zkušenosti se znalostí vašeho dítěte

-          na stránkách www.drillandskill.com vkládají učitelé naší školy tzv. trenažery- úkoly k procvičování- (vaše dítě obdrželo přístupové heslo)

 4. ročník

-          opakování probrané látky

-          práce s učebnicí

-          referát na dané učivo (práce s publikací)

-          práce s mapou

5.ročník

-          bez ohledu na to, zda je aktuálně zadán DÚ, podívat se na to, co se daný den ve                      škole  probíralo (prolistovat pracovní a školní sešit, učebnici, popovídat si o škole, …)

-          přípravě se věnujte podle potřeby 1x – 2x týdně

-          s dětmi si o vyučovacích tématech povídejte, využijte příležitosti z každodenního                  života (příroda, zvířata, rostliny, historie naší Země, …)

-          zdrojem informací může být nejen učebnice, dokumentární filmy

-          vítané jsou dobrovolné aktivity žáků (referát, prezentace, …)

-          není nutné učit se zpaměti, ale danému tématu porozumět

-          podporujte děti v tvoření schémat, myšlenkových map, učení se z obrázků,                             pokládejte jim otázky

-          rozvíjet své děti trávením volného času – výstavy, příroda, …, dovolte jim, aby                     s Vámi poznávaly okolní svět a porozuměly mu

-          využívejte internet

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.