2.stupeň

ČESKÝ JAZYK

Prostor pro učení:

Důležité je mít pro učení vymezený určitý čas a místo. Dětem po návratu ze školy dopřejte chvilku na relaxaci. Samotné pracovní místo by mělo být dobře osvětleno.

Domácí úkoly  je potřeba zpracovávat v klidu, včas, bez stresu. Děti by měly být vedeny k samostatnosti (zapamatovat si, že mají úkol).

Ústní domácí úkoly (naučit se básničku) – vhodnou pomocí je společné učení s dětmi (dopomoci například tím,  že dětem verše předříkáváme).

Český jazyk je náročný předmět, proto je nutné věnovat se učení pravidelně (stačí 15 minut denně). Nejde pouze o práci s učebnicí, případně využití různých doplňovacích a jiných cvičení na webových stránkách. Velkým přínosem jsou společné chvíle strávené četbou (zařazování čtení nahlas)a následné povídání o přečteném textu. Významným momentem pro rozvoj slovní zásoby jsou rozhovory. (S dětmi si povídejte o tom, co během dne prožily, na co se těší, čeho se obávají, vymýšlejte příběhy…).

Průběžně opakujte i učivo probírané v předešlých ročnících (vyjmenovaná slova, stavba slova, psaní velkých a malých písmen, vzory podstatných jmen, slovní druhy, …)

-          poctivé plnění domácích úkolů

-          pravidelné čtení mimočítankové četby, hlasité čtení, čtení s kontrolou – převyprávění obsahu rodičům či sourozencům

-          využití tabulek a přehledů při domácí přípravě

-          procvičování pravopisu  – pořídit si notýsek, do kterého si žák zapisuje jevy, ve kterých chyboval (tyto poté procvičuje opakovaně)

-          procvičování pravopisu online s kontrolou

MATEMATIKA

Domácí úkol má pomoci dětem, aby se orientovaly ve svém pokroku. Veďte je k samostatnosti.

Hlavním cílem je opakování a procvičování, tedy prohlubování osvojovaného učiva, zapojení paměti, trénování početních operací, atd. Důležitá je pravidelná příprava – každý den 15 min.

Domácí úkol vypracováváme hned v den, kdy byl zadán, dokud si děti pamatují učivo.

Začněte s tím, co jim jde snadno a co je baví.Děláme pravidelné přestávky k odpočinku.

Hledejte matematiku  všude kolem vás  – NEPLÁNUJTE, VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST– v obchodě, na cestách, pozorujte okolí, hledejte čísla… PODLE NÁLADY A MOŽNOSTÍ VAŠEHO DÍTĚTE.

-          učit se každý den v pravidelnou dobu

-          vypracovat zadané domácí úkoly v den zadání

-          pokud nebyl zadán domácí úkol, tak je třeba podívat se na zápis z hodiny                                  nebo si zkusit vypočítat některé příklady, které byly počítány ve škole

-          připravit si všechny pomůcky a sešity na další den

-          opakovat si učivo z předchozích hodin, učit se průběžně a ne pouze, když se                             má psát písemná práce

-          při domácí přípravě používat učebnici, tabulky a přehledy učiva

-          zadané trenažéry plnit opakovaně v průběhu několika dní  a ne v jeden                                   den  několikrát

-          vytvářet si myšlenkové mapy – „Co všechno o daném tématu vím?“

-          využívat internet – na internetu lze najít řešení příklady, výukové                                           prezentace nebo videa s postupy či vysvětlením dané problematiky

ANGLICKÝ JAZYK

Dětem z téměř každé hodiny angličtiny vyplývá nějaký úkol, který může mít různou podobu: zopakovat novou slovní zásobu, přečíst si text, písemný úkol týkající se procvičení gramatiky, vyhledání informace…

Nejdůležitější pro pokrok v jazyce je pravidelnost – každý den 15 minut !!!!!

Domácí úkol má pomoci dětem, aby se orientovaly ve svém pokroku. Veďte je k samostatnosti.

Motivujte své děti, řekněte jim o důležitosti znalosti cizího jazyka pro život.

Hledejte angličtinu všude kolem vás  – NEPLÁNUJTE, VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST– v obchodě, při poslechu rádia, sledováním filmů, i návody na výrobcích najdete v angličtině – PODLE NÁLADY A MOŽNOSTÍ VAŠEHO DÍTĚTE.

K procvičování slovní zásoby můžete využít následující tipy:

- klasické zakrývání české či anglické podoby slova

- přepisování slovíček na lístečky – kartičkový systém – z jedné strany anglicky, z druhé česky. Děti mají okamžitou kontrolu správnosti po otočení a mohou třídit slovíčka na „umím a potřebuji znovu zopakovat“

- barevné podtrhávání či označování textu – neznámá slova vs. známá

- některým dětem vyhovuje zvuková podoba slova, mohou si slovíčka sami namluvit do nahrávacího zařízení, například v telefonu

- nová slova si spojovat do sousloví s jiným, již známým slovem

- nová slova si dávat do skupin podle nějakého významu (např. podle slovních druhů)

- vytvořit si obrázkový slovník

- požádat o přezkoušení někoho z rodiny nebo spolužáka

Internet poskytuje mnoho možností, jak slovní zásobu procvičit:

na stránkách www.drillandskill.com vkládají učitelé naší školy tzv. trenažery- úkoly k procvičování- (vaše dítě obdrželo přístupové heslo)

výborná stránka, kde najdete i vysvětlení gramatických jevů srozumitelným způsobem je www.helpforenglish.cz  , najdete zde také poslechy, doplňovací cvičení, procvičování tematických celků slovní zásoby atd.

na stránkách http://www.englisch-hilfen.de/en/ najdete také hry – jako pexeso, hangman, křížovky, puzzle, skládačky a jiné – procvičení slovíček formou hry

www.cs.duolingo.com  je webová stránka a také aplikace do telefonu, kde můžete procvičovat gramatiku, překlad vět od nejjednodušších po složitější podle úrovně vašeho dítěte.

Internetových stránek je celá řada, ale nejdůležitější pro vás a Vaše dítě je, abyste se s ním posadili a společně si je prošli a vybrali tu, která vyhovuje potřebám právě  Vašeho dítěte a navíc se v nich zorientovat někdy vyžaduje delší čas a spolupráci – spojte Vaši zkušenost se znalostí  angličtiny Vašeho dítěte.

Věříme, že se vám podaří probudit ve Vašem dítěti zájem o jazyk a my, vyučující anglického jazyka,  budeme v tomto úsilí podporovat zase Vás.

Veškeré Vaše náměty, připomínky, dotazy jsou vítány. Kdykoliv se obraťte  na kteréhokoliv učitele anglického jazyka, velmi rádi s Vámi budeme spolupracovat. Věříme, že máme stejný cíl a tím je  podpora Vašeho dítěte v jeho růstu.

A neposlední řadě  jste srdečně zváni do hodin anglického jazyka, po domluvě se můžete přijít kdykoliv podívat a zjistit, jak hodiny probíhají, co a jakou formou se děti učí apod.

 NAUKOVÉ PŘEDMĚTY

Věříme, že se vám podaří probudit ve vašem dítěti zájem o vzdělávání a poznávání okolního světa a my, vyučující,  budeme v tomto úsilí podporovat zase vás.

Veškeré vaše náměty, připomínky, dotazy jsou vítány. Kdykoliv se obraťte na kteréhokoliv učitele, velmi rádi s vámi budeme spolupracovat. Věříme, že máme stejný cíl a tím je  podpora vašeho dítěte v jeho růstu.

-          učit se každý den v pravidelnou dobu

-          vypracovat poctivě zadané domácí úkoly v den zadání

-          pokud nebyl zadán domácí úkol, tak je třeba podívat se na zápis z hodiny

-          připravit si všechny pomůcky a sešity na další den

-          doplňovat chybějící zápisy

-          opakovat si učivo z předchozích hodin, učit se průběžně a ne pouze, když se má psát písemná práce

-          při domácí přípravě používat učebnici, tabulky a přehledy učiva – hlasité čtení, výběr podstatných informací

-          kladení kontrolních otázek, učení ve dvojicích či týmu

-          zadané trenažéry plnit opakovaně v průběhu několika dní  a ne v jeden den několikrát

-          vytvářet si myšlenkové mapy – „Co všechno o daném tématu vím?“

-          využívat internet – na internetu lze najít řešení příklady, výukové prezentace nebo videa s postupy či vysvětlením dané problematiky

-           opakovat a procvičovat vždy s mapou

-          vyhledávat v rejstříku

-          nutnost vlastního atlasu (možnost pracovat doma s atlasem) – Kartografie,             Atlas světa

 

Komentáře nejsou povoleny.