Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování probíhá na naší škole na základě Minimálního preventivního programu, který vypracovaly školní metodičky prevence a který se pravidelně vyhodnocuje.  Výsledky jsou následně východiskem pro další práci.

Naším cílem je upozorňovat žáky na správný životní styl, na možná rizika způsobená jejich nevhodným chováním v co největším počtu předmětů. Zároveň se snažíme všechny mimoškolní aktivity a přednášky směřovat k jejich vhodným  zájmům.

Zaměření minimálního preventivního programu

Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky 1. – 9. ročníku základní školy a mateřské školy. Zvlášť je zdůrazňována vhodná motivace dětí ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí a dětí s poruchami učení a chování.

Cíle programu

K základním cílům primární prevence sociálně patologických jevů patří:

  1. prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalizmu, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasizmu, šikany a násilného chování, kyberšikany, intolerance, poruchy příjmu potravy, negativního působení sekt, sexuálně rizikového chování, homofobie

2.výchova žáků ke zdravému životnímu stylu

3.vést žáky ke smysluplnému využívání volného času

4.zapojování rodin do života školy

Cíle školního roku

  • snížení počtu neomluvených hodin
  • zmenšení počtu snížených známek z chování
  • snížení počtu žáků zneužívajících legální drogy vč.množství těchto látek a odsunutí prvního kontaktu do vyššího věku
  • zvýšit počet dětí, které se účastní volnočasových aktivit
  • organizování besed a přednášek k prevenci rizikového chování
  • zkvalitněním třídního a školního klimatu předcházet většině společensky nežádoucích jevů
  • udržení trvalého zájmu rodičů o umístění dětí na naši školu

Obsah prevence

Prevence sociálně patologických jevů je součástí platných učebních osnov. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v předmětech člověk a jeho svět, výtvarná a tělesná výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, český jazyk.

Prevenci provádíme samozřejmě i tehdy, když nastane vhodná situace (např. schránka důvěry, dotazy dětí, schůzka rodičů, problém ve třídě).

Snažíme se o preventivní postupy při: nástupech do školy (1.ročník – přípravou na školu je Školička), při přechodu na 2.stupeň (turisticko – adaptační kurzy), ve třídách se sociálně patologickým jevem, při příchodu nových žáků, ve třídě s tělesně postiženým a integrovaným žákem apod. Upřednostňujeme prožitkové a činnostní aktivity.

Žáci jsou informováni o možnosti využití linek důvěry a důležitých telefonních číslech. Během Měsíce internetu zajistíme osvětu pro rodiče našich žáků podle MP MŠMT Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu používání internetu.

Výchovu ke zdravému životnímu stylu podpoříme projektovým Dnem zdraví pro 1. – 9. třídu v kontextu Světového dne zdraví 7.4. a Světového dne bez tabáku 31.5.

V oblasti výchovy proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance klademe důraz na rozvíjení žádoucích postojů dětí k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. Za nejdůležitější považujeme osobní příklad všech pracovníků školy, dále využití věcného obsahu vyučovacích předmětů a spolupráci s rodinou. Při projevu či náznaku intolerance budeme přijímat vhodná pedagogická opatření.

Průběžná evaluace

Prostřednictvím anonymních dotazníků opakovaně provádíme v rámci evaluace srovnávací mapování sociálně patologických jevů ve škole a zároveň také takto zjistíme postoje, názory a návrhy žáků, rodičů i učitelů.

Komentáře nejsou povoleny.