EU peníze školám

 

 

Projektový záměr – pod názvem „Inovace výuky“ - naší školy vychází z motta názvu našeho ŠVP „Škola – základ života.“

Cílem projektu je inovace a zkvalitnění základního vzdělávání s důrazem na zvyšování úrovně klíčových kompetencí ve vztahu k ŠVP ZV. Mezi nejdůležitější úkoly patří zvýšit zájem žáků o učení pomocí nových metod výuky, které povedou žáky k týmové práci, vzájemnému respektu; poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělávání a kvalifikovanou vzdělávací péči, aby žáci získali zdravé sebevědomí.  Podpoříme zavádění a využívání takových komunikačních a informačních technologií do výukových předmětů, které budou uplatnitelné v praktickém životě.             

K vytvoření digitálních sad učebních materiálů využijeme nových moderních pomůcek, které zpestří a zkvalitní výuku. Zvýšíme vzdělanost pedagogických pracovníků v rámci používání nových technologií a metod výuky.                                                     

Do projektu se zapojí všichni žáci naší školy a všichni pedagogové naší školy.

Dosažení změn bude hodnoceno porovnáním hodnocení před zahájením projektu a po jeho ukončení.                                                                                                                                     

Pro naplnění záměru byly použity tyto šablony:

Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

 Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti.                                                                                                                                Výstupem budou 3×2 sady vzdělávacích materiálů zaměřených na tuto oblast.

 Šablona II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

 Vzhledem k současným nárokům na znalost cizího jazyka v životě je naším cílem zvýšit kvalitu této výuky. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky.           Výstupem budou 2×2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku anglického jazyka.

 II/4 – Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

 Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků.                                                                                                          Výstupem je jedno osvědčení o absolvování DVPP.

 II/5 – Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

 Krátkodobý intenzivní kurz pro pedagogy cizích jazyků v zahraničí bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí.                                                                                     Výstupem jsou dvě osvědčení o absolvování DVPP.

 III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem je zkvalitnění výuky při využití digitálních technologií prostřednictvím stávajícího, ale i nově pořízeného vybavení školy.                                                                                       Bude vytvořeno 17 sad digitálních učebních materiálů pro tyto vzdělávací oblasti:            1)     Jazyk a jazyková komunikace                                                                                             2)     Matematika a její aplikace                                                                                                   3)     Informační a komunikační technologie                                                                              4)     Člověk a jeho svět                                                                                                                 5)     Člověk a zdraví                                                                                                                     6)     Člověk a společnost                                                                                                              7)     Umění a kultura                                                                                                                    8)     Člověk a svět práce

 III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

 Cílovou skupinou jsou učitelé naší školy. Realizace této aktivity aktivity je zaměřena na proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.                                                                                                                                          Výstupem bude 20 osvědčení o absolvování DVPP.

 IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

Cílem této aktivity je zpestřit a zkvalitnit výuku v oblasti matematiky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Výstupem budou 4×2 sady vzdělávacích materiálů.

V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Vzhledem k našemu zaměření na oblast ekologie a přírodních věd je cílem zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti.

VI/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

Na základě kladených nároků naší společnosti v otázce financí bude cílem aktivity zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti.

VII/1 – Prevence rizikového chování

Cílem je snížit výskyt rizikového chování u žáků prostřednictvím programu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole.

Přehled témat a čísla vzdělávacích materiálů:

Komentáře nejsou povoleny.