Školní poradenské pracoviště

začalo působit na naší škole od 1. 2. 2011 jako tým odborníků, kteří poskytují  bezplatnou pedagogicko – psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům:

Výchovný poradce: Mgr. Libuše Košvancová

Logoped, speciální pedagog: Mgr. Lada Flachsová

Školní psycholog:  PhDr. Jitka Čmuhařová

Školní metodik prevence rizikového chování žáků:  Mgr. Jana Vojtěchová

Speciální pedagog: Mgr. Lukáš Nachlinger

Koordinátor inkluze: Mgr. Jana Bezuchová

Sociální pedagog: Bc. Šumpíková Hana

EEG biofeedback

www.eegbiofeedback.cz

Školní psycholog v rámci týmové spolupráce a komplexní nabídky školy koordinuje a konzultuje své služby se speciálním pedagogem, výchovným poradcem, metodikem prevence i s vedením školy.

* Aktuální informace pro rodiče budoucích prvňáčků

* Aktuální informace pro rodiče žáků budoucích 6. tříd

* Aktuální informace pro rodiče žáků 9. tříd

* Hodnocení činnosti ŠPP v uplynulém školním roce 

Školní poradenské pracoviště  nabízí:

Speciálně pedagogickou diagnostiku:
- žáků s individuálními vzdělávacími potřebami: vývojovou poruchou učení,
neprospívajících žáků, screening logopedických a grafomotorických obtíží
- diagnostiku třídních kolektivů, sociometrická šetření (prevence chování, šikany)

• Konzultační a poradenskou činnost rodičům a pedagogům v oblasti:
- zdravého psychického vývoje
- výukových a výchovných obtíží žáků
- při výběru studijního či profesního zaměření
- drogové závislosti či trestné činnosti žáků
- pomoc při řešení náročných životních situací dítěte
- pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů
(pro žáky s vývojovou poruchou učení, žáky mimořádně nadané)

• Terapeutickou činnost – ambulantní péči:
- při korekci výukových obtíží (dyslexie,dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
- logopedické nácviky
- grafomotorické nácviky
- vedení žáků s poruchou pozornosti, hyperaktivitou                                                                   – programy HYPO, MAXÍK

• Psychologické poradenství a diagnostiku:
- práce s rodinou v náročné situaci, řešení krizových i dlouhodobých obtíží
- psychologická diagnostika zaměřená na volbu budoucí profesní a studijní kariéry
- psychologická diagnostika žáků mimořádně nadaných
- Psychologická diagnostika školní zralosti
- Psychologická diagnostika a intervence u žáků s výukovými a výchovnými problémy
- Individuální psychologická intervence u předškoláků
- Nácvik relaxačních metod

Veškerá individuální vyšetření probíhají pouze s písemným souhlasem rodičů
a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyšetření žáka v PPP

Komentáře nejsou povoleny.