Úřední deska

Zákony 

 • Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v aktuálním znění
 • Zákon č. 65/1967 Sb., zákoník práce v aktuálním znění
 • Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v aktuálním znění

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška ze dne 18.ledna 2005  o základním vzdělávání a některých plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 627/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Úřední deska

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, ústně nebo telefonicky. Na ústní informaci bude odpovězeno ústně. Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal. Písemné poskytnutí informace bude poskytnuto nejdéle do 7 dnů ode dne doručení. Pokud škola odmítne informaci poskytnout, je možné se odvolat k zřizovateli školy. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., pověřena sekretářka školy Zdenka Mertová.

Omezení práva na poskytnutí informací
Škola informaci neposkytne v těchto případech: Požadovaná informace je v souladu se zákonem č. 148/98 Sb. O ochraně utajované informace nařízením vlády č. 246/98 Sb. Informace vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o rasovém postoji, politických postojích, vztahu k náboženství, o trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech. Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/91 Sb. Informace byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá. Týká se probíhajícího trestního řízení a rozhodovací činnosti soudů.

Ředitelka školy:

Ředitelkou školy je Mgr. Lada Flachsová, která byla do funkce jmenována s účinností od 1.9.2010 zřizovatelem školy (Město Milovice) na základě výsledků konkurzního řízení.

 

Pravomoci a působnost ředitelky školy
Je stanovena § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň výchovně vzdělávacího procesu, stará se o využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:

 • Přijetí žáka do základního vzdělávání
 • Odkladu povinné školní docházky
 • Dodatečném odložení povinné školní docházky
 • Uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
 • Pokračování ve školní docházce po splnění povinných devíti let.
 • Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.
 • Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby.
 • Povolení a zrušení individuálního vzdělávání.

Informace o škole zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Působnost ředitelky:

Ředitelka řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává svého zástupce. Působnost ředitelky vymezuje §164 a §165 odst. 1 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) následovně ředitelka školy

 • rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečnění programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitelka školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků, předkládá rozbor hospodaření.

Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • odkladu povinné školní docházky
 • přijetí k základnímu vzdělávání, přestup žáka a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
 • snížení nebo prominutí splátky za poskytování vzdělávání a školských služeb
 • uznání dosaženého vzdělání
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

Komentáře nejsou povoleny.